Přihláška do Achilleus z.s.

Přihláška do Achilleus z.s.

Vyberte rok vyplnění přihlášky.

Prohlašuji, že se chci dobrovolně stát členem Achilleus, z.s., chci podporovat jeho cíle a činnost. Seznámil/a jsem se se stanovami Achilleus, z.s. a souhlasím s nimi bez výhrad.

Prohlašuji, že roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč zaplatím dle stanov spolku a to nejpozději do 30 dní po podání mé přihlášky do spolku. Příspěvek uhradím na účet zapsaného spolku – č.ú: 2200571587/2010(VS=rodné číslo) nebo hotově do rukou pokladníka nebo předsedy spolku.

Tímto beru na vědomí, že Spolek bude zpracovávat mé výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje mnou poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely (vedení seznamu členů Spolku, zasílání informací členské základně, plnění vzájemných práv a povinností v rámci Spolku v souladu se stanovami Spolku). Právním základem pro zpracování jsou stanovy Spolku, předpisy o účetnictví a ustanovení § 236 Občanského zákoníku. Příjemci osobních údajů mohou být zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti Spolku, přípravu akcí pořádaných Spolkem a vedení účetní a daňové agendy Spolku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy, pro účely evidence členů a bývalých členů bez časového omezení. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU č. 2016/679, zejména dle článku 12 - 23 tohoto nařízení.