Přihláška do Achilleus z.s.

Přihláška do Achilleus z.s.

Vyberte rok vyplnění přihlášky. Prosinec stávajícího roku je počítán jako následující rok, pro který platí též členský příspěvek

Prohlašuji, že se chci dobrovolně stát členem Achilleus, z.s., chci podporovat jeho cíle a činnost. Seznámil/a jsem se se stanovami Achilleus, z.s. a souhlasím s nimi bez výhrad.

Prohlašuji, že roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč zaplatím dle stanov spolku a to nejpozději do 30 dní po podání mé přihlášky do spolku. Příspěvek uhradím na účet zapsaného spolku – č.ú: 2200571587/2010(VS=rodné číslo) nebo hotově do rukou pokladníka nebo předsedy spolku.

Tímto beru na vědomí, že Spolek bude zpracovávat mé výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje mnou poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely (vedení seznamu členů Spolku, zasílání informací členské základně, plnění vzájemných práv a povinností v rámci Spolku v souladu se stanovami Spolku). Právním základem pro zpracování jsou stanovy Spolku, předpisy o účetnictví a ustanovení § 236 Občanského zákoníku. Příjemci osobních údajů mohou být zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti Spolku, přípravu akcí pořádaných Spolkem a vedení účetní a daňové agendy Spolku. Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy, pro účely evidence členů a bývalých členů bez časového omezení. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU č. 2016/679, zejména dle článku 12 - 23 tohoto nařízení.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat nebo zrušit na e-mailu obcanske.sdruzeni@achilleus.cz.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým odesláním dobrovolně.