ACHILLEUS získal podporu pro svůj projekt „Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci“

ACHILLEUS získal podporu pro svůj projekt „Zlepšení efektivity práce v pacientské organizaci“

ACHILLEUS received support for its project „Improving work efficiency in the patient organization“

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. 

#SODVAHOU

Cílem projektu je profesionalizace a zefektivnění činnosti pacientské organizace, která se promítne následně i do kvality poskytovaných služeb pacientům a k dalšímu růstu organizace. Na základě provedené analýzy dojde k optimalizaci využívaných aplikací a dovedností jednotlivých členů pracovního týmu. Pro efektivní činnost organizace je stěžejní plynulá komunikace, projektové řízení, zkušený a proškolený pracovní tým, správné využívání IT nástrojů a dovedností.

The goal of the project is to professionalize and streamline the activities of the patient organization, which will subsequently be reflected in the quality of services provided to patients and the further growth of the organization. Based on the performed analysis, the applications used and the skills of individual members of the work team will be optimized. Fluent communication, project management, an experienced and trained work team, and the correct use of IT tools and skills are crucial for the effective operation of the organization.

Obsah projektu/Project content:

  • Úvod do projektového řízení / Introduction to project management
  • Analýza současných digitálních projektových a komunikačních nástrojů / Analysis of current digital project and communication tools
  • Implementace Google workspace, školení zaměstnanců a dobrovolníků na aplikace Google /
    Google workspace implementation, training of employees and volunteers on Google applications
  • Školení aplikace OBS studio pro lektory webinářů / OBS studio application training for webinar instructors
  • Nákup licence na CRM systém Tabidoo / Purchase of Tabidoo CRM system license

Doba trvání projektu/Duration of the project: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Grantová výzva/grant number: 62500-2022-004-AG5 / Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací 2022

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project was supported by the OSF Foundation as part of the Active Citizens Fund program, which aims to support civil society and strengthen the capacities of non-profit organizations. The program is financed from the EEA and Norway Funds.

Tisková zpráva po ukončení projektu.

Přidat komentář